Quy định tổ tuần tra giao thông

Thông tin tác giả | Tham khảo

Tuần tra giao thông là hoạt động của cán bộ Cảnh sát giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân có thể yên tâm hơn khi tham gia giao thông. Để đảm bảo hiệu quả của công tác tuần tra, các cán bộ Cảnh sát giao thông thường chia thành các tổ tuần tra theo quy định pháp luật. Vậy, pháp luật hiện nay quy định như thế nào về tổ tuần tra giao thông? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết “Quy định tổ tuần tra giao thông” dưới đây của CSGT

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Giao thông đường bộ 2008;

Thông tư 32/2023/TT-BCA;

Quy định pháp luật về tổ tuần tra giao thông

Pháp luật hiện hành chưa có quy định trực tiếp về tổ giao dịch tuần lễ. Tuy nhiên, dựa trên các quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BCA, tổ tuần tra giao thông là cách gọi phổ biến của Tổ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra. Mỗi tuần giao thông đều được phân công, phân tuyến tuyến tính, địa bàn tuần. Đồng thời, mỗi tổ đều được trang bị các phương tiện tiện lợi, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ,… để phục vụ hoạt động tuần tra. 

Trước khi tuần tra, mỗi tổ tuần tra giao thông đều được triển khai kế hoạch tuần tra. Cụ thể như sau: 

Nhiệm vụ của Tổ trưởng tổ tuần tra giao thông: Trước khi tuần tra, kiểm soát, Tổ trưởng phải phổ biến, quán triệt cho các tổ chức về nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát và những nội dung khác có liên quan; kiểm tra công việc chuẩn bị dịch vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; điểm danh quân số; check trang phục vụ; số hiệu công an nhân dân; Giấy chứng minh Công an nhân dân (khi bố trí cán bộ hóa trang); nội dung lệnh điều chỉnh; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ; các mẫu biểu thức có liên quan và các kỹ thuật tiện ích khác; nhắc lại vị trí công việc, nhiệm vụ của từng tổ viên; phát lệnh tiến hành tuần tra, kiểm soát khi các điều kiện được đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu và an toàn.

Trách nhiệm của Tổ viên: Nắm vững nội dung kế hoạch, nhiệm vụ, vị trí, hình thức thông tin liên lạc; chủ động thực hiện công tác chuẩn bị theo sự phân công của Tổ trưởng.

Trang bị: Phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ; phương tiện kỹ thuật khác trang bị cho tổ tuần tra giao thông phải được quản lý, sử dụng theo quy định; được thống kê cụ thể trong Sổ theo dõi, quản lý (theo mẫu quy định của Bộ Công an).

Nội dung và hình thức tuần tra của tổ tuần tra giao thông

Tuần tra giao thông là việc xem xét, kiểm tra, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, để tránh tình trạng một số Cán bộ cảnh sát giao thông cũng như tổ tuần tra lạm dụng việc tuần tra giao thông làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Do đó, nhà làm luật đã quy định cụ thể nội dung và hình thức tuần tra giao thông mà tổ tuần tra giao thông cần phải tuân thủ khi thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

Nội dung tuần tra của tổ tuần tra giao thông

Căn cứ Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA, nội dung tuần tra của tổ tuần tra giao thông bao gồm: 

– Quan sát, nắm tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến giao thông đường bộ; phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; duy trì trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

– Phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác theo quy định;

– Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự trên tuyến giao thông đường bộ;

– Giúp đỡ, hỗ trợ người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi cần thiết;

– Thực hiện các nội dung công tác khác được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

Hình thức tuần tra của tổ tuần tra giao thông

Về hình thức tuần tra giao thông, Nghị định 32/2023/TT-BCA quy định có 03 hình thức tuần tra như sau: 

Kiểm soát thông qua Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

– Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sau đây viết gọn là Hệ thống giám sát) được trang bị, lắp đặt, quản lý, vận hành, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 135/2021/NĐ-CP và quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn, quy chuẩn, việc quản lý, vận hành, sử dụng, bảo vệ Hệ thống giám sát.

– Đơn vị Cảnh sát giao thông được giao quản lý Hệ thống giám sát phải bố trí cán bộ trực tại Trung tâm điều hành 24/24 giờ để vận hành hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

– Việc phát hiện, xử lý vi phạm thông qua Hệ thống giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 28 Thông tư 32/2023/TT-BCA.

(Điều 9 Thông tư 32/2023/TT-BCA)

Tuần tra, kiểm soát công khai

a) Tuần tra, kiểm soát cơ động

Cán bộ Cảnh báo giao thông chuyển tuyến trực tuyến, địa chỉ bàn được phân chia bằng giao thông tiện ích hoặc thực hiện tuần tra, Kiểm soát kế hoạch đã được cấp quyền cấm hành động đã được xác minh, trực tiếp kiểm tra hoặc thông qua sử dụng phương tiện tiện ích, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát, phòng yên, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý hành vi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định nghĩa.

b) Kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông

– Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định;

– Tại một điểm trên đường giao thông, lựa chọn địa điểm, mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn và đúng quy định của pháp luật giao thông đường bộ;

– Khi tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (camera) được trang bị để ghi hình quá trình kiểm soát. Kiểm soát vào buổi tối, ban đêm phải có đèn chiếu sáng và bảo đảm đủ ánh sáng.

c) Tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông

Khi tuần tra, kiểm soát cơ động được kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông hoặc khi kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông được tuần tra, kiểm soát cơ động nhưng phải ghi rõ trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

(Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA)

Lưu ý: Khi tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai như trên phải có kế hoạch của Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục Cảnh sát giao thông (sau đây viết gọn là Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt), Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện trở lên và bảo đảm các quy định sau:

– Trang phục Cảnh sát theo quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BCA;

– Phương tiện giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 32/2023/TT-BCA hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong phạm vi tuyến, địa bàn được phân công;

– Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác theo quy định của Thông tư 32/2023/TT-BCA.

Tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

Tổ tuần tra giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang (mặc thường phục), phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công.

 Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, gồm:

– Trường hợp thứ nhất: Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

– Trường hợp thứ hai: Đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

Thẩm quyền quyết định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

– Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang đối cả hai trường hợp nêu trên;

– Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng Công an cấp huyện quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang đối với trường hợp thứ nhất.

 Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

– Phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền (nêu trên) ban hành. Nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện; lực lượng; trang phục; phương thức liên lạc, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng để tuần tra, kiểm soát.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Giám đốc Công an cấp tỉnh; Trưởng Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng Công an cấp huyện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát, mặc thường phục khi tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang;

– Bộ phận cán bộ hoá trang và bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai trong Tổ tuần tragiao thông phải giữ một khoảng cách thích hợp bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Bộ phận cán bộ hóa trang có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác; khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định. 

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng về giao thông đường bộ, an ninh, trật tự xã hội, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, làm thiệt hại đến tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông thì sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân để thông báo, vận động Nhân dân phối hợp, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm; thông báo và phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai để giải quyết tại nơi phát hiện vi phạm hoặc đưa đối tượng vi phạm về trụ sở cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định.

(Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA)

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Quy định tổ tuần tra giao thông. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Nếu còn vướng mắc trong quá trình tìm hiểu bài viết và những thông tin pháp lý liên quan, bạn có thể liên hệ đến chúng tôi – Luật sư X để được giải đáp.

Câu hỏi thường gặp

Khi kết thúc thời gian tuần tra, Tổ tuần tra giao thông phải thực hiện những công việc gì?

Căn cứ Điều 25 Thông tư 32/2023/TT-BCA, khi kết thúc thời gian tuần tra Tổ tuần tra giao thông phải thực hiện những công việc sau:
– Tổ trưởng phải họp Tổ để rút kinh nghiệm, nhận xét, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, đề xuất ý kiến, ghi vào nhật ký trong Sổ kế hoạch và nhật ký tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ về tình hình trật tự, an toàn giao thông, kết quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, những vấn đề khác có liên quan, đề xuất, kiến nghị và ký xác nhận.
– Báo cáo tình hình, kết quả của Tổ.
– Bàn giao cho cán bộ quản lý của đơn vị: Hồ sơ các vụ việc vi phạm hành chính, các giấy tờ liên quan, tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tiền phạt tại chỗ, các tài liệu, hình ảnh thu thập được bằng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc các phương tiện khác; phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các trang bị khác. Việc bàn giao phải ghi vào sổ theo quy định, được người giao và người nhận ký, ghi rõ họ tên và phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về việc bàn giao.

Khi làm nhiệm vụ tuần tra, Cán bộ cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông khi nào?

Cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:
– Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
– Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành;
– Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;
– Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
(Khoản 1 Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA)

Đánh giá bài viết post

Bài viết này có giúp ích cho bạn?

Registration confirmation will be emailed to you.